Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đảng, Nhà nước quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng

by Tư xe đò

Ngày 7/3 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
Các đồng chí : Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư, Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chủ trì Hội nghị quan trọng này.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Đại Quang Bộ trưởng Bộ Công an, Phạm Quang Nghị Bí thư Thành ủy Hà Nội, Lê Thanh Hải Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương trên cả nước.

Các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh, Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị.

Đảng, Nhà nước khẳng định quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, nêu rõ, Đại hội XI của Đảng tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng (PCTN).

Mới đây nhất, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay đã xác định các nhóm biện pháp hàng đầu là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đây là giải pháp mang tính trọng tâm, xuyên suốt, cấp bách nhất, đồng thời khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của công tác PCTN.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, bên cạnh những thành tựu bước đầu, Hội nghị lần này có trách nhiệm phân tích, làm rõ những mặt hạn chế, tồn tại và yếu kém trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 và Luật Phòng, chống tham nhũng. Trên cơ sở đó, thảo luận, đề ra các biện pháp khắc phục nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; kiên quyết ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng, bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức kỷ cường, liêm chính; củng cố lòng tin của nhân vân và cộng đồng quốc tế, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Những chuyển biến tích cực

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” (NQTW3) do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo nêu bật công tác triển khai thực hiện NQTW3, Luật Phòng, chống tham nhũng và một loạt văn bản khác của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong 5 năm qua. Theo đó, đã tạo được chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động cùng với những kết quả quan trọng.

Biểu hiện cụ thể của những chuyển biến đó là: Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân về PCTN được nâng lên. Việc ban hành, triển khai NQTW3 cùng với việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng đã tạo ra khí thế mới cho công tác PCTN, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, được bạn bè quốc tế đánh giá tích cực.

Ở một số lĩnh vực, tham nhũng từng bước được kiềm chế, trong đó có lĩnh vực quản lý và sử dụng tài sản công, sử dụng vốn ODA, chi tiêu thường xuyên bằng nguồn vốn từ ngân sách, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, hải quan.

Về công tác phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, trong 5 năm qua, toàn ngành thanh tra và các cấp, các ngành đã triển khai 62.994 cuộc thanh tra, kiểm tra; đã kết thúc 52.671 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 1.619 tập thể, 11.973 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 464 vụ việc; phát hiện thiếu sót, sai phạm về tài chính 51.999 tỷ đồng, 7.028.236 USD; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 20.743,8 tỷ đồng, 993.978 USD; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 23.770,2 tỷ đồng cùng nhiều vụ việc khác…

Trong 5 năm qua, các vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý với số lượng lớn (đã khởi tố 1.458 vụ án tham nhũng với 3.151 bị can; truy tố 1.603 vụ, 3.889 bị can; xét xử 1.455 vụ, 3.387 bị cáo).

Đối với 8 vụ án tham nhũng nghiêm trọng trọng điểm xảy ra từ năm 2006 về trước mà Ban Chỉ đạo lựa chọn để chỉ đạo ngay sau khi thành lập đã được đưa ra xét xử dứt điểm.

Đối với 21 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp khác mà Ban Chỉ đạo lựa chọn để chỉ đạo đã xét xử 5 vụ, Tòa án đang thụ lý 2 vụ, viện kiểm soát thụ lý 3 vụ, đình chỉ và tạm đình chỉ điều tra 4 vụ, đang điều tra 7 vụ. Đối với 20 vụ án mà Ban Chỉ đạo giao cho Văn phòng Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc đã xét xử 12 vụ, Tòa án đang thụ lý 2 vụ, Viện kiểm sát đang thụ lý 2 vụ, đình chỉ điều tra 2 vụ, đang điều tra 2 vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các chủ trương, giải pháp của NQTW3 vẫn còn những hạn chế, yếu kém, trong đó nổi lên một số vấn đề như, nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục về PCTN chưa thực sự hấp dẫn; ở một số nơi, việc tuyên truyền còn mang tính hình thức, thiếu tính chiến đấu.

Nhiều chi bộ đảng không nắm chắc quan hệ xã hội của đảng viên; chưa kịp thời kiểm tra, phát hiện, xử lý những trường hợp có dấu hiệu vi phạm; một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện một số chủ chương, giải pháp phòng ngừa tham nhũng chưa nghiêm túc, hiệu quả thấp; tính công khai, dân chủ trong công tác cán bộ còn hạn chế. Việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng chưa được thực hiện nghiêm; số vụ án tham nhũng được điều tra, truy tố, xét xử trong 5 năm có xu hướng giảm trong khi thực trạng tình hình tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng, phức tạp; hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị chuyên trách về PCTN còn thấp.

Toàn cảnh hội nghị.

Nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng, người đứng đầu trong PCTN

Đề cập tới phương hướng, nhiệm vụ công tác PCTN trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tham nhũng tiếp tục là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ; đấu tranh PCTN vẫn là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Tình hình trên đòi hỏi Đảng ta phải tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp của NQTW3 và những chủ trương, giải pháp về công tác này được xác định trong Văn kiện Đại hội XI, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với một quyết tâm và yêu cầu mới cao hơn, nhằm đạt được những kết quả rõ rệt hơn trong những năm tới.

Với phương hướng như vậy, những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác PCTN trong thời gian tới được xác định là: Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu trong PCTN; bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về quản lý kinh tế-xã hội; hoàn thiện chính sách, biện pháp PCTN; hoàn thiện công tác cán bộ phục vụ PCTN.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi đảng viên, cán bộ, công chức và nhân nhân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của tệ tham nhũng và tính cấp thiết, lâu dài, phức tạp, khó khăn của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi tham nhũng, những người bao che cho tham nhũng, cố tình ngăn cản việc chống tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ tham nhũng nghiêm trọng, phúc tạp, được dư luận quan tâm; công khai danh tính những người thực hiện hành vi tham nhũng, bất kể ở chức vụ nào, đương chức hay đã nghỉ hưu.

Tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật; nâng cao vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và phát huy vai trò xã hội trong phòng, chống tham nhũng; kiện toàn các cơ quan, đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh và tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

Hội nghị sẽ diễn ra trong cả ngày 7/3.

Theo Chinhphu

Advertisements