Chiến thắng 30/4/1975 – Thành quả vĩ đại của dân tộc

by Tư xe đò

Chiến thắng 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, ghi dấu ngày toàn thắng của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thắng lợi 30/4/1975 đã chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị kéo dài trên 100 năm của chủ nghĩa đế quốc, thực dân trên đất nước ta. Đó cũng là thắng lợi tất yếu, là thành quả vĩ đại của dân tộc ta suốt hơn một thế kỷ bền bỉ, anh dũng, kiên cường chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Từ giữa đêm trường nô lệ, ngay từ cuối thế kỷ XIX cho đến sau này, lòng yêu nước và tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của người dân Việt Nam đã không ngừng được thể hiện qua các phong trào, các cuộc vận động yêu nước và các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp như phong trào Cần Vương, phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, phong trào Đông Du, cuộc vận động Duy Tân, các cuộc khởi nghĩa như khởi nghĩa Hương Khê, khởi nghĩa Yên Thế, khởi nghĩa Yên Bái… Ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đã tạo ra bước nhảy về chất cho phong trào yêu nước, phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Từ đây, cách mạng Việt Nam đã có một chính đảng chân chính lãnh đạo – chính đảng mác xít luôn kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã được tôi luyện qua nhiều cao trào cách mạng. Và tháng Tám năm 1945, khi thời cơ đến, toàn dân tộc ta đã nhất tề nổi dậy tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân. Tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân ta đã bước tiếp con đường đấu tranh dưới ngọn cờ của Đảng để đi tới ngày toàn thắng 30/4/1975.

Nhân dân Sài Gòn dự mít-tinh mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng. ảnh TL

Đại thắng mùa xuân 1975 đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, cũng như chứng minh tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. Từ đây mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Với thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược, non sông được thu về một mối, cả nước đi lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của nhân dân ta toàn thắng đã nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Thắng lợi này có tính thời đại sâu sắc, bởi đã chứng minh trong thời đại ngày nay, một dân tộc tuy đất không rộng, người không đông, kinh tế còn kém phát triển, nhưng biết đoàn kết muôn người như một, kiên quyết đứng lên dưới sự lãnh đạo của một đảng mác xít chân chính chiến đấu chống ngoại xâm thì hoàn toàn có thể đánh thắng những kẻ xâm lược hùng mạnh. Chiến thắng 30/4/1975 thực sự là bản hùng ca toàn thắng bất diệt, là nguồn động lực tinh thần to lớn hôm nay và mãi mãi về sau cho lớp lớp thế hệ người dân đất Việt.

Chiến tranh đã lùi xa. Sau 37 năm, từ hoang tàn đổ nát và bao đau thương mất mát do chiến tranh mang lại, từ một nền kinh tế kém phát triển của một đất nước đói nghèo lạc hậu vì chiến tranh liên miên tàn phá và hàng trăm năm bị thực dân đô hộ, lại phải gánh chịu những khó khăn to lớn do việc Mỹ và phương Tây bao vây cấm vận, vượt qua những hạn chế, sai lầm trong tư duy quản lý và thực tiễn điều hành đất nước, Việt Nam đã vươn mình trỗi dậy làm nên những kỳ tích. Nhất là từ năm 1986 đến nay, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã tiến hành công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập đất nước. Nền kinh tế đất nước liên tục tăng trưởng cao trong nhiều năm. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xây dựng và từng bước được hoàn thiện. Cơ sở hạ tầng được xây mới và nâng cấp. Nước ta đã vượt qua ngưỡng đói nghèo, có sự ổn định về chính trị, trật tự an ninh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Nền kinh tế nước ta vừa giữ vững độc lập tự chủ, vừa hội nhập sâu vào khu vực và thế giới… Những thành tựu to lớn nêu trên đã làm thay đổi diện mạo của đất nước, giúp cho thế và lực của đất nước ta ngày càng vững mạnh.

Sôi động trên đại công trường thủy điện Sơn La. ảnh gdtd.vn

37 năm qua, đồng hành cùng với cả nước, nền giáo dục của nước ta đã đạt được những thành tựu cơ bản và to lớn. Đến nay chúng ta đã xây dựng được một hệ thống giáo dục quốc dân với đầy đủ các cấp học, các trình độ đào tạo từ mầm non đến sau đại học. Nền giáo dục của chúng ta đang vững bước trên con đường đổi mới căn bản và toàn diện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng để giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực ngày càng đáp ứng tốt hơn cho yêu cầu phát triển của đất nước.

Phát huy tinh thần chiến thắng 30/4/1975 bất diệt, mặc dù trước mắt còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với quyết tâm và sự nỗ lực to lớn phấn đấu đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI vào cuộc sống, nhất định toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta sẽ khắc phục được mọi trở ngại, tiếp tục đưa đất nước ta đi lên trên con đường phát triển để sớm trở thành một đất nước dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Giáo dục & Thời đại

Advertisements