Tọa đàm về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”

by Tư xe đò

Ngày 03 tháng 5 năm 2012, tại Hà Nội, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo chống “diễn biến hòa bình” (DBHB) trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của Quân ủy Trung ương chủ trì tọa đàm chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; một số tướng lĩnh, cán bộ cao cấp, nhà khoa học trong và ngoài Quân đội.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì Tọa đàm

Sau Báo cáo Đề dẫn của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, các tham luận và phát biểu, trao đổi của các đại biểu trong buổi tọa đàm đã tập trung làm rõ tính cấp thiết, tầm quan trọng và tính chất lâu dài, gay go, quyết liệt của cuộc đấu tranh chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; những thuận lợi, khó khăn và chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc đấu tranh chống DBHB trong Quân đội hiện nay.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: trong cuộc đấu tranh chống DBHB, Quân đội là lực lượng tiêu biểu, nòng cốt đi đầu; bất luận trong hoàn cảnh nào cũng luôn tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu: Nâng cao nhận thức và thái độ, trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ chủ trì, trước hết là bí thư, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chức năng các cấp đối với cuộc đấu tranh này; đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; kịp thời phát hiện, nắm vững âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, trọng tâm là giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong Quân đội; gắn xây dựng trận địa tư tưởng với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; kết hợp cuộc đấu tranh chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Phát huy vai trò chủ động tiến công của hệ thống báo chí, xuất bản Quân đội; tích cực xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; chủ động tiến công, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” với “chống”, lấy xây là chính; dựa vào cơ sở lý luận và thực tiễn, với cái tâm trong sáng để thuyết phục là chủ yếu. Thực hiện vừa tiến công địch, vừa ngăn chặn “tự diễn biến” trong nội bộ, lấy ngăn chặn “tự diễn biến” là chính; vừa đấu tranh xóa bỏ cái xấu, vừa nêu nhiều tấm gương sáng, điển hình tiên tiến trong xã hội, trong Quân đội; phối hợp chặt chẽ lực lượng Quân đội với tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị – xã hội từ Trung ương đến cơ sở, để tạo sức mạnh tổng hợp nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống DBHB trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến đề xuất của các đại biểu trong tọa đàm để sớm tham mưu với trên đề ra chủ trương, kế hoạch, giải pháp cụ thể… góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, giữ vững trận địa tư tưởng trong Quân đội.

MINH SƠN

Advertisements